İnsan Kaynakları Politikalarımız

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği politikası, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek Özel veya ayrımcı davranışların ortadan kaldırılması, yoluyla Kişilerin bireyselliğine saygı gösterilmesi temeline dayanır.
Çeşitliliğe değer verilmesi insanların birbirinden farklı olduğu bilincinin vurgulanmasına, bu farlılıkların anlaşılmasına ve takdir edilmesine yardımcı olur.

Bu politika Tur Assist Firması’nın bu alandaki genel faaliyet ilkelerini içermektedir. Bu ilkeler şunlardır:
1. Çalışanlar arasında irk, yas, cinsiyet, medeni durum, milliyet ve inançlardan kaynaklanan veya herhangi bir başka fiziksel ya da sosyal koşula dayanan ayrımcılığı reddederek karşılaştırılabilecek farklı bakış açıları sundukları ve böylece daha yaratıcı ve yenilikçi olunmasına katkıda bulunduktan için çeşitliliklere değer vermek.
2. Şirketin tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde çeşitliliğe uygun ve açık bir davranışa ve insana saygı kültürünü yerleştirmek.
3. Bir yandan, istisnasız, tüm çalışanlar ve is ortaklarıyla ilişkilerinde kişisel ve mesleki gelişimlerinin yani sıra kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine olanak sağlamak amacıyla etkin fırsat eşitliği hakkini güvence altına almak, diğer yandan ise istihdama erişim, terfi, mesleki sınıflandırma, eğitim, ücretlendirme, iş hayat/özel hayat dengesi ve diğer çalışma koşullarına ilişkin her tür mesleki ayrımcılıktan kaçınmak,

Dolayısıyla;

a. First eşitliği ilkesini geliştirmeyi, tüm çalışanlar arasındaki ilişki ve fırsatlarda gerçek eşitliğe ulaşmak için gerekli önlem ve aksiyonları almayı ve şirketin her kademesinde hem dogrudan hem de dolaylı ayrımcılıktan kaçınmayı, istihdama erişim, mesleki gelişim ve terfi, ücretlendirme, eğitim, performans değerlendirmesi ve iletişim gibi insan yönetimi süreçlerinde olması gereken farklılıklar ve fırsat eşitliği ilkesine saygı göstermeyi,

b. Herkese eşit fırsatlar sunulan bir ortamda mesleki gelişimleri güvence altına alan etkin kadın-erkek eşitliğini teşvik eden elem planlar oluşturmayı,

c. Diğer gruplar, özellikle engelliler için entegrasyon planlar oluşturmayı,

d. Çalışanla şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı kültürler ve farklı is önemleri konusunda bilinçlendirmeyi,

e. Farklı bakış açılarıyla islerine katkıda bulunup zenginleştirebilmeleri için farklı kuşaklardan bireyler arasındaki iş birliğini kolaylaştırmayı,

f. Sirket iç cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kadın istihdam oranının, şirket personel oranının %40' nin altına düşmeyecek şekilde planlanmasını, kadın yönetici sayısının ise bu orana paralel olmasının,

g. Sirket içindeki konumlarına bakılmaksızın çalışanlar arasındaki ilişkilerde ve çalışanlarla müşteriler, tedarikçiler, is ortaklar ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerde çeşitlilik ilkesine bağlı kalmayı,

I. Tüm personelini çeşitlilik politikası ve bu konuya olan bağlılığına ilişkin bilgilendirmeyi taahhüt eder.

TURASSIST yönetimi, hem de ekiplerin yönetiminden sorumlu olan diğer bireyleri bu ilkeleri uygulamaya, çeşitliliklere ve fırsat eşitliğine saygı gösterilmesi konusunda bu ekiplere örnek olmaya ve bu ilkeye uyumu güvence altına almak için gerekli önlemleri almaya teşvik eder. Ayrıca, tüm personelin bu faaliyet ilkesine riayet etmesini ve herkesin saygılı ve onurlu bir şekilde muamele görmesini güvence altına alır.

İnsan Kaynakları Politikalarımız